KoalaPays Privacy Policy

Společnost Safe Payments Solutions s.r.o. (dále pouze „KoalaPays“) se sídlem na Kameníčkova 1114/2, 616 00 Brno – Žabovřesky, IČO 06419526, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 119406. KoalaPays provozuje činnost jako vydavatel elektronických peněz malého rozsahu na základě zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku.

Při výkonu své činnosti dodržujeme následující předpisy: zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále pouze „ZOOÚ“), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále pouze „GDPR“).

Mezi naše nejvyšši hodnoty, které chráníme ve společnosti KoalaPays, jsou nejenom naši klienti, ale také jejich osobní údaje, jejichž ochraně přikládáme vysokou důležitost.

Na základě toho postupujeme při jejich ochraně s maximální odborností, péčí a v souladu s právními předpisy. Tento dokument uvádí způsob, jakým společnost KoalaPays postupuje při zpracování dat, jak je shromažďuje společně s uvedením práv, jaké si můžete jako klient vůči společnosti uplatnit ve vztahu k Vašim osobním údajům.

Principy, které dodržujeme ve vztahu k Vašim osobním údajům, jsou následující:

 1. Nezbytnost – Údaje o vás shromažďujeme pouze na základě nezbytnosti. Jedná se především o vaše identifikační a kontaktní údaje, které potřebujeme ke splnění zákonných požadavků a které jsou také důležité pro zajištění kvality našich služeb, protože tak můžeme lépe identifikovat našeho klienta a jeho individuální požadavky.
 2. Zabezpečení – u KoalaPays se nemusíte obávat o zabezpečení svých osobních údajů.

 • I - Rozsah zpracování osobních údajů
  • Veškeré údaje jsou zpracovávány za účelem poskytování služeb a zvyšování jejich kvality společností KoalaPays. Na základě ZOOÚ a GDPR jsme oprávněni zpracovávat vaše osobní údaje (dále jen „“) v následujícím rozsahu:

   • pro fyzické osoby: jméno, příjmení (případně střední/druhé jméno), titul, rodné číslo nebo datum narození, místo narození, pohlaví;adresa trvalého pobytu nebo jiného pobytu a občanství, telefonní číslo, adresa pro doručování e-mailů;kopie osobních dokladů prokazujících vaši totožnost;
   • pro právnické osoby: název společnosti, obchodní název, typ společnosti, IČ / DIČ, datum založení, adresa společnosti, odvětví/oblast podnikání, (vč. licenčních údajů – je-li to příslušné), webové stránky společnosti, ředitelé, akcionáři a skuteční majitelé vč.jejich osobních údajů;kopie příslušných firemních dokumentů
   • pro živnostníky: obchodní jméno/značka (pokud se liší od jména), místo podnikání, registrační údaje a identifikační číslo osoby;
   • údaje o provedených a zrušených platebních transakcích: číslo bankovního účtu vč.jména majitele účtu;údaje o jakékoli kreditní, debetní nebo jiné platební kartě, včetně čísla PAN, data expirace a jména majitele platební karty;kopie podpůrných dokumentů požadovaných pro účely monitorování transakcí;
   • celkovou komunikaci.
   • informace získané z dotazníků nebo formulářů, jejichž vyplnění od vás můžeme vyžadovat;
   • IP adresy a dobu připojení Vašeho zařízení
   • údaje o vašich návštěvách webových stránek společnosti, zejména údaje o pohybu po stránce, poloze, webových blozích atd., jakož i údaje o vašem chování v internetovém prostředí

   Pro účely splnění zákonných požadavků pro správce údajů podle odst. 9 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“) bude doba zpracování OÚ 10 let od provedení transakce nebo od ukončení obchodního vztahu mezi vámi a správcem údajů (podle toho, co nastane později). Tímto potvrzujete, že jste si vědom/a skutečnosti, že správce údajů má právo poskytnout takové údaje příslušným orgánům na jejich vyžádání.

   Na základě § 2 odst. 1b) bod 5 AML zákona je společnost KoalaPays povinnou osobou.

   Podle čl. 7 a 8 AML zákona povinná osoba identifikuje své klienty v rozsahu zde uvedených osobních údajů, aby zabránila zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu, a v případech stanovených zákonem.

   Při zpracovávání osobních údajů dbáme na to, aby nebyla porušena práva fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Zároveň jsme povinni dodržovat ustanovení příslušných právních předpisů a přijmout vhodná opatření na ochranu právního státu, demokratické společnosti a veřejného zájmu, jak je uvedeno níže.

   Vznikne-li riziko narušení zabezpečení osobních údajů s následkem vysokého rizika pro práva a svobody subjektu údajů, správce údajů informuje o tomto porušení klienta bez zbytečného odkladu.

   Jako subjekt údajů tímto potvrzujete výše uvedené a že se zde uvedené pokyny týkají vašich práv.

   Chceme-li zpracovávat jiné údaje nebo je použít pro jiné účely, než které jsou uvedeny výše, můžeme tak učinit pouze na základě platného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním takto získaných osobních údajů nám v tomto případě poskytujete pro tyto účely samostatně.

 • II - Zpracovatelé osobních údajů a jejich příjemci
  • Vámi poskytnuté osobní údaje budou uloženy společností KoalaPays. Neposkytujeme je žádné jiné třetí straně, včetně stran podporujících služby a posílajících obchodní sdělení (neposkytli-li jste souhlas s jejich odesláním).

   V případě podezření na trestnou činnost jsme povinni spolupracovat s příslušnými orgány na základě platných předpisů. Údaje, které uchováváme, máme právo předat správním orgánům nebo jiným orgánům, vyžaduje-li tak právní předpis.

   Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí, pokud to není vyžadováno na základě zákona nebo z důvodu zajištění poskytování služeb nebo oprávněného zájmu. V opačném případě bude k takovému předání nezbytný váš souhlas.

   Za účelem zasílání obchodních sdělení (pouze s vaším souhlasem, který jste poskytli na základě souhlasu s těmito zásadami ochrany osobních údajů), poskytujeme vaše osobní údaje, konkrétně jméno, příjmení (a uživatelské jméno vybrané uživatelem) a e-mail následujícím procesorům:

   • Sendinblue

   Tyto subjekty jsou vázány mlčenlivostí a nemohou vaše osobní údaje použít k žádnému jinému účelu než k účelům dohodnutým s Vámi.

 • III - Doba uchovávání osobních údajů
  • Doba, po kterou jsme povinni určité osobní údaje uchovávat, je stanovena zákonem. Osobní údaje klientů uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu 10 let po ukončení smluvního vztahu. Další osobní údaje, které zpracováváme pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, jsou zpracovávány pouze po dobu stanovenou těmito předpisy.

   Je-li to nezbytné, používají se osobní údaje k ochraně oprávněných zájmů společnosti KoalaPays a zpracovávány po dobu nezbytnou k výkonu těchto práv.

 • IV - Práva klienta
  • 1. Právo na přístup k osobním údajům

   Společnost KoalaPays vám může vystavit potvrzení o tom, zda jsou nebo nejsou osobní údaje zpracovávány (podle § 12 ZOOÚ). Zpracováváme-li vaše údaje, máte právo na přístup k nim i k následujícím údajům:

   1. účel zpracovávání osobních údajů
   2. Kategorie osobních údajů a dostupné informace o jejich původu
   3. příjemci, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny
   4. plánovaná doba uchovávání osobních údajů
   5. právo požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů (správce nebo zpracovatel osobních údajů na základě § 21 ZOOÚ)
   6. právo požádat správce osobních údajů o opravu nebo vymazání osobních údajů. Vymazání souvisí s osobními údaji klienta, které již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány, klient odvolal souhlas se zpracováním (a KoalaPays již nemá právní důvod pro jejich zpracování), byly zpracovávány v rozporu se zákonem, v návaznosti na vznesenou námitku je prokázáno, že pro jejich zpracování neexistuje legitimní důvod nebo pro splnění povinných požadavků podle práva EU nebo ČR je nutné je vymazat;
   7. právo požádat správce o omezení zpracovávání osobních údajů nebo o vznesení námitky proti takovému zpracování
   8. právo požadovat od správce opravu nesprávných nebo nepřesných osobních údajů ve vztahu ke klientovi
   9. právo podat stížnost u dozorového úřadu
   10. obdržet dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nebyly získány od vás
   11. právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů

   Právo na výmaz se nepoužije, pokud je zpracování nezbytné pro splnění zákonných povinností, pro určení, relizaci nebo obhajobu právních nároků a další případy stanovené na základě GDPR.

   Společnost KoalaPays je povinna informovat jednotlivé příjemce sdělených osobních údajů o jakýchkoli opravách, výmazech osobních údajů nebo omezeních zpracování, s výjimkou případů, kdy se to prokáže jako nemožné nebo je k tomu vyžadováno nepřiměřené úsilí. KoalaPays informuje subjekt údajů o těchto příjemcích na žádost subjektu údajů.

   Proti zpracovávání vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány společností KoalaPays na základě oprávněného zájmu máte právo vznést námitku. V takovém případě je nejprve společnost KoalaPays povinna prokázat oprávněný důvod ke zpracování, který převažuje nad individuálními zájmy nebo právy klienta, a teprve poté může pokračovat ve zpracování nebo jej ukončit, pokud neprokáže oprávněné důvody pro zpracování.

   Pokud je pravděpodobné, že konkrétní narušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody jednotlivců, společnost KoalaPays neprodleně nahlásí takové narušení subjektu údajů.

   2.Právo na přenositelnost osobních údajů

   Máte právo na obdržení osobních údajů, které se vás jako subjektu osobních údajů týkají a které jste společnosti KoalaPays poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci údajů bez souhlasu původního správce.

   Je-li to technicky proveditelné, má subjekt údajů zároveň (pokud o to požádá) právo na přenos svých osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správci, pokud je to technicky proveditelné.

   Společné podmínky pro uplatnění práva na přenositelnost údajů:

   • musí být zpracovávány na základě právního důvodu, souhlasu nebo smlouvy
   • zpracovávání je realizováno automaticky.

   Při výkonu práva na přenositelnost údajů je třeba dbát na to, aby nebyla nepříznivě ovlivněna práva a svobody ostatních.

   3.Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

   Pokud je subjekt údajů přesvědčen, že KoalaPays nezpracovává jeho osobní údaje v souladu s právními předpisy, má právo vznést námitku u dozorového úřadu – Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem na Pplk. Sochora 27, 170 00 Prague 7, e-mail: posta@uoou.cz, telefon: 234 665 125.

 • V - Aktuální verze zásad ochrany osobních údajů
  • Aktuální verze zásad ochrany osobních údajů je vždy dostupná na www.koalapays.com. Pokud dojde k zásadním změnám ve způsobu nakládání s osobními údaji podle těchto zásad ochrany osobních údajů, informuje společnost KoalaPays subjekty údajů prostřednictvím zveřejnění oznámení před provedením takových změn. Společnost KoalaPays doporučuje kontrolovat zásady ochrany osobních údajů průběžně.

 • VI - Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
  • Zpracováváme-li jakékoli vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat zasláním e-mailu na naši e-mailovou adresu legal@koalapays.com.

Thank you for contacting us

We have received your enquiry and will respond to you as soon as possible.

In the meantime, why not check out our blog?