KoalaPays Terms and Conditions

Safe Payments Solutions s.r.o., dále pouze “Společnost”, založená v České republice, IČO 06419526, se sídlem Kameníčkova 1114/2, 616 00 Brno-Žabovřesky. Společnost je regulovaná Českou národní bankou (dále pouze „ČNB“) jako vydavatel elektronických peněz, provozující obchodní činnost pod jménem „KoalaPays“ ve vztahu ke svým klientům (dále pouze „Klient“ nebo „Klienti“).

 

Dále v těchto Obchodních podmínkách budou Společnost a Klient jednotlivě označováni jako „Strana“ a společně jako „Strany.“

 

KoalaPays™ je obchodní jméno, plně vlastněné Společností.

 

PREAMBULE:

 

I. Zakázané země, zakázané osoby, určené národnosti a politicky exponované osoby (PEP).

 1. Společnost má právo odmítnout vstoupit do právního vztahu s Klientem, jenž pochází ze země identifikované v rámci konsolidovaného seznamu fyzických a právnických osob nebo skupin jako země podléhající finančním sankcím EU/ČR, příp. pochází-li z takové země její vedení, jednotlivé osoby s významným podílem na řízení společnosti, příp. skuteční majitelé.
 2. Společnost je povinna ověřit si totožnost veškerých uvedených nebo identifikovaných ředitelů nebo členů vedení, fyzických osob s významným vlivem na společnost a skutečných majitelů Klienta dle sankčního seznamu, jakým je Konsolidovaný seznam fyzických a právnických osob nebo skupin podléhajících finančním sankcím EU/ČR.
 3. Dojde-li k zařazení fyzické osoby do seznamu uvedeném v I.2 výše, má Společnost neomezené a absolutní právo odmítnout vstoupit do vztahu s Klientem dle vlastního uvážení.

 

II. Klient tímto potvrzuje, že porozuměl smyslu služeb poskytovaných Společností a souhlasí s jejich poskytováním výhradně za účely platebními, přičemž Společnost není a nebude žádným způsobem zapojena do obchodních transakcí mezi Klientem a jeho zákazníky.

 

III. Klient tímto potvrzuje, že žádná osoba z jeho vedení, personálu, agentů nebo zástupců neudělí jakákoliv prohlášení Zákazníkům, potenciálním zákazníkům, příp. jiným osobám, fyzickým nebo právnickým, inkasním společnostem, dohledovým orgánům, příp. jakékoliv další osobě, které by zavdávalo k přesvědčení, že právní vztah mezi Klientem a Společností je jakéhokoliv jiného charakteru nežli charakteru poskytování platebních služeb pro Společnost v zájmu zpracovávání plateb od Zákazníků Klienta samotnému Klientovi dle těchto Obchodních podmínek.

 • I - Definice
  • A.  Níže uvedené pojmy budou mít v těchto Obchodních podmínkách následující význam:

   B. „Účet“ znamená účet otevřený Společností prostřednictvím Regulovaného Poskytovatele, zahrnujíc minimálně jednu e-Wallet (ale může zahrnovat i více e-Wallet).

   C. „Majitelem účtu“ se rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která vlastní Účet v souladu s právem.

   D. „Platba na účet“ představuje Službu umožňující zákazníkovi Klienta (Vlastník účtu) odeslat prostředky na Účet Klienta jako platbu za použití, nákup anebo investici do Produktů nebo Služeb Klienta.

   E. „API“ (Application Program Interface) znamená rozhraní pro programování aplikací, které může Společnost Klientovi poskytnout, nebo na jehož vývoji a implementaci mohou Společnost a Klient spolupracovat v zájmu umožnění komunikace program-program mezi Společností a Klientem.

   F. „Skutečný majitel(é)“ je/jsou jakékoliv fyzická/é nebo právnická/é osoba/y, vlastnící přímo nebo nepřímo alespoň dvacet pět (25 %) podílu Klienta v případě Klientů s nízkým až středním rizikem, a minimálně deset procent (10 %) u vysoce rizikových Klientů.

   G. „Obchodní smlouva“ znamená smlouvu, jejímž uzavřením vzniká mezi KoalaPays a Klientem obchodní závazkový vztah.

   H. „Obchodní den (dny)” znamená jakýkoliv den, kdy Společnost vykonává činnost s výjimkou státních svátků a dnů pracovního klidu v České republice. Jakýkoliv den uvedený v těchto podmínkách neoznačený jako Obchodní den bude kalendářním dnem.

   I. „Karetní organizace/Karetní asociace” znamená Visa® Incorporated, MasterCard® International Incorporated a China UnionPay příp. jakýkoliv jiného Poskytovatele karet, jako je American Express® International, Diners Club® International, JCB atd.

   J. „Porušení povinností“ znamená situace, kdy Klient poruší jakékoliv povinnosti stanovené těmito Obchodními podmínkami.

   K. „Zákazník” znamená jakoukoliv fyzickou nebo právnickou osobu v obchodním vztahu s Klientem. Zákazník může, ale také nemusí mít Účet otevřený u Společnosti.

   L. “e-Wallet” představuje Účet poskytnutý každému Majiteli účtu, na který je možné dobít peníze, převést je nebo použít metody poskytnuté Společností. E-Wallety jsou poskytovány v různých měnách.

   M. „Dokumentace totožnosti“ znamená KYC dokumentaci, kterou poskytuje Klient a schvaluje Společnost předtím, než Společnost umožní Klientovi uskutečnit první Transakci.

   N. „Know Your Customer“ neboli „KYC” znamená proces, v jehož rámci Společnost zjišťuje totožnost a schvaluje právní status Klienta, přičemž určí, jestli Společnost může takovému Klientovi otevřít Klientský Účet a umožnit mu přijímat prostředky ze schválených Transakcí.

   O. „Klientský účet“ znamená Účet poskytnutý Klientovi Společností. Takový Klientský účet se skládá z jedné (1) nebo více e-Wallet.

   P. „Převod z Klientského účtu” znamená Transakci, v jejímž rámci Klient realizuje bezpečnou online platbu nebo převod prostředků z jeho Klientského účtu na jakýkoli jiný Účet elektronicky.

   Q. „Žádost Klienta” znamená takto nazvaný a Klientem vyplněný dokument a vyplněný Klientem v čase přijetí.

   R. „Bankovní účet Klienta“ znamená účet Klienta v registrované bance, do které má Společnost právo převádět prostředky.

   S. „Webové stránky Klienta” představují jakékoliv webové stránky vlastněné, sponzorované, poskytnuté veřejnosti nebo přidružené ke Klientovi jakýmkoliv způsobem, v jejichž rámci jsou Klientské produkty nebo služby nabízené Zákazníkům k prodeji, využití nebo investici.

   T. „Referenční číslo platby” představuje referenční číslo poskytnuté Klientem jeho Zákazníkům pro umožnění Společnosti identifikovat prostředky převáděné Zákazníkem prostřednictvím převodu na vyžádání uživatele.

   U. „Klientské produkty nebo Klientské služby” představují Klientské produkty nebo Klientské služby, které Klient nabízí jeho Zákazníkům, včetně jakýchkoliv investičních nabídek.

   V. „Značky” představují název a logo KoalaPays příp. jakékoliv jiné obchodní jméno nebo logo, které Společnost může pravidelně přidávat.

   W. „Regulovaný poskytovatel” představuje KoalaPays a jakoukoliv jinou řádně regulovanou společnost nebo společnosti zvolené KoalaPays pro poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz (přičemž bez ohledu na další odstavce bude taková služba podléhat právnímu řádu jurisdikce Společnosti) ve jménu společností, které také spolupracují s příslušným Poskytovatelem karet pro vydávání platebních nástrojů anebo pro platební Transakce kartami.

   X. „Uživatelé služby převodu na žádost“ představuje služby Společnosti, která umožňuje Zákazníkům zaslat prostředky Klientovi přes Společnost i když Zákazník nemá otevřen účet u Společnosti.

   Y. „Rezerva” představuje prostředky uložené u Společnosti na bankovním účtu Společnosti. Klientovi nenáleží vůči prostředkům uloženým na tomto účtu žádné úroky.

   Z. „Požadovaná rezerva” představuje prostředky držené Společností v zájmu snížení jakéhokoliv příslušného rizika, např. kdyby Klient neuhradil chargeback (žádost o zpětnou platbu), v případě vrácení peněz nebo pro případ stanovené Požadované rezervy.

   AA. „Sankční seznam ČR/EU“ představuje jakýkoliv sankční seznam použitelný v rámci České republiky nebo EU, konktrétně seznam publikovaný FAÚ ČR jako i seznam sankcí EU za aktuální měsíc.

   BB. „Služby“ představují standardní e-Wallet účet, veškeré funkce ve vztahu k údržbě účtu, veškeré funkce týkající se transakcí a veškeré další funkce poskytované Společností. Bez ohledu na skutečnost, jestli jsou poskytovány přímo nebo prostřednictvím jejího Regulovaného poskytovatele budou všechny Služby prezentovány a označeny logem Společnosti a s identifikaci dalších produktů a služeb. Služby také zahrnují směnárenské služby, které jsou nabízeny a kurzy určovány výhradně dle uvážení Společnosti. Služby budou zpřístupněny a zobrazovány v rámci Klientské zóny.

   CC. „SEPA” představuje jednotnou oblast pro platby v eurech (Single European Payments Area), využívající výhradně euro jako měnu.

   DD. „Segregovaný účet” představuje Účet, na kterém jsou uloženy prostředky Majitele účtu. Zůstávají na něm uloženy až do doby jejich vyplacení Klientovi.

    EE. „Sponzorovaný účet’” představuje účet vytvořený Klientem z jeho Klientského účtu nebo Zákazníkem Klienta přes odkaz poskytnutý Klientem.

   FF. „Transakce” představuje směnu nebo převod peněz od Zákazníka nebo Majitele účtu ke Klientovi v zájmu nákupu zboží a služeb nabízených Klientem Zákazníkům.

 • II - Určení totožnosti Klienta – Dokumentace totožnosti, informace o Klientovi a další obecné požadavky.
  • (a) Určení totožnosti Klienta a Dokumentace Know Your Customer (dále pouze „KYC“).

   • i. Klient je povinen poskytnout minimálně Dokumentaci totožnosti dle Obchodní smlouvy v čase jeho přijímání.
   • ii. Účelem Dokumentace totožnosti je určení totožnosti Skutečných majitelů a ovládajících osob Klienta. Bez důkazu o totožnosti Skutečných majitelů a ovládajících osob Klienta nebude Klient schválen.
   • iii. Společnost si vyhrazuje právo schválit nebo zamítnout takovou dokumentaci dle vlastního uvážení, příp. změnit požadavky na Dokumentaci totožnosti.
   • iv. Klient nebude informován o jakýchkoliv jiných důvodech zamítnutí Dokumentace totožnosti, než je důvod nečitelnosti nebo povinnost poskytnout takové dokumenty barevně.
   • v. Klient může být podmíněné schválen, aby mohl vyvinout úsilí pro naintegrování se na Společnost. Nicméně podmínkou zůstává, aby Klient poskytl veškerou Dokumentaci totožnosti a měl ji schválenou do třiceti (30) dnů ode dne udělení takového podmíněného schválení Společností, a ještě před obdržením přístupu k e-Walletu nebo před realizací jakýchkoliv transakcí Klientem.
   • vi. Poskytne-li Klient jakoukoliv dokumentaci, kterou Společnost považuje dle vlastního absolutního a neomezeného uvážení za falešnou nebo vytvořenou, nebude Klient schválen. Obdržel-li Klient podmíněné schválení ještě před takovým zjištěním Společností, bude podmíněné schválení Klienta bezodkladně zrušeno.
   • vii. Klient tímto prohlašuje, že porozuměl a vyjadřuje svůj souhlas s tím, že poskytne-li jakoukoliv dokumentaci, která bude považována za falešnou nebo jím vytvořenou, nahlásí Společnost Klienta příslušným orgánům. Navíc, budou-li takové orgány tyto dokumenty po Společnosti vyžadovat, Společnost jim je poskytne v souladu se zákonem a licencí Společnosti.

   (b) Identifikace a registrace Webových stránek Klienta.

   • (i) Klient je povinen poskytnout Společnosti URL veškerých jeho Webových stránek, na kterých nabízí Klientské Produkty nebo Služby Zákazníkům.
   • (ii) Společnost schvaluje každou URL dle vlastního absolutního a neomezeného uvážení, přičemž Klienta obeznámí o konečném schválení nebo zamítnutí možnosti akceptovat platby přes příslušné Webové stránky Klienta, včetně schválení nebo zamítnutí jurisdikce, ze které mohou Webové stránky Klienta akceptovat Zákazníky
   • (1) Zamítne-li Společnost Webové stránky Klienta, informuje Klienta o důvodech takového zamítnutí. Klient má právo pozměnit své Webové stránky dle požadavků Společnosti a opětovně odeslat Webové stránky Společnosti k přehodnocení.
   • (2) Bude-li Klient nabízet Klientské produkty nebo služby na jakýchkoliv Webových stránkách Klienta jakémukoliv Zákazníkovi nebo jiné právnické osobě, jehož platba bude zpracována v rámci Služeb Společnosti, a takový Zákazník nebo právnická osoba nebyli schváleni Společností, Klient tímto potvrzuje odpovědnost za veškeré takové činnosti a souhlasí s tím, že odškodné pro Společnost představuje spravedlivou kompenzaci za náklady Společnosti na takové činnosti.

   (c) Zveřejnění Klientských produktů nebo služeb na Registrovaných webových stránkách Klienta.

   • (i) Klient tímto prohlašuje a zaručuje se, že jak popis jeho obchodní činnosti, tak i popis Produktů a Služeb Klienta v době přijetí Klienta, je pravdivý a přesný.
   • (ii) Dojde-li u Klienta ke změně, doplnění nebo zúžení, příp. jakékoliv jiné změně Klientských produktů anebo služeb, souhlasí Klient s tím, že o této skutečnosti informuje Společnost minimálně pět (5) pracovních dnů před takovou změnou, doplněním, zúžením příp. jinou změnou Klientských produktů nebo služeb.
   • (iii) Dojde-li u Klienta ke změně, doplnění nebo zúžení, příp. jakékoliv jiné změně Klientských produktů anebo služeb bez oznámení této skutečnosti Společnosti dle podmínek uvedených v článku (c)(ii) výše, má Společnost právo tuto Obchodní smlouvu vypovědět bez předchozího oznámení Klientovi. Rozhodne-li se Společnost, že Obchodní smlouvu nezruší, akceptuje Klient odškodné uvedené v Obchodní smlouvě.

   (d) Další obecné požadavky.

   • (i) Služby zpracování a zúčtování faktur. Bude-li mít Klient zájem o využití služeb zúčtování faktur a jejich zpracování, bude Společnost požadovat od Klienta určité dokumenty pro společnost, která zpracovává nebo zúčtuje faktury. Taková dokumentace může zahrnovat celkové KYC o právnické osobě anebo kopii smlouvy o zpracování a zúčtování faktur takovou společností.
   • (ii) Externí kanceláře a agenti. Bude-li Klient založen v jedné zemi a bude-li mít kanceláře pro provoz, externí kanceláře, příp. najímat služby agentů v jiné zemi, bude Klient povinen poskytnout důkaz o skutečnosti, že taková kancelář pro provoz, externí kancelář nebo agent mají právo provozovat činnost v zemi, ve které Klient nebyl založen.
   • (iii) Klientovi je výslovně zakázáno činit jakákoliv prohlášení nebo závěry jakéhokoliv druhu vůči Zákazníkům, perspektivním Zákazníkům nebo jakýmkoliv jiným fyzickým nebo právnickým osobám, exekučním společnostem, regulačním orgánům, příp. jakékoliv jiné osobě ve vztahu k prostředkům hrazeným Klientovi Zákazníkem v rámci Transakce nebo Společností z jakéhokoliv důvodu, také prohlášení nebo závěry, že jsou drženy na Segregovaném účtu Společnosti nebo že jsou zabezpečeny jiným způsobem, který je potvrzen Českou národní bankou.
   • (iv) Klientovi je výslovně zakázáno činit jakákoliv prohlášení nebo záruky jakéhokoliv druhu vůči Zákazníkům, perspektivním Zákazníkům nebo jakýmkoliv jiným fyzickým nebo právnickým osobám, exekučním společnostem, regulačním orgánům, příp. jakékoliv jiné osobě, tvrdící, že oprávnění Společnosti vydávat elektronické peníze a poskytovat vedlejší finanční služby se vztahuje i na Klienta nebo jeho obchodní činnosti, přip. že je pokrývá.
   • (v) Klient je povinen poskytnout Společnosti jeho kontaktní údaje jako jméno, adresu a číslo telefonu osoby od Klienta, která má oprávnění jednat ve jménu Klienta.
   • (vi) Nesplní-li Klient podmínky uvedené v tomto článku 2.(d), bude Klient povinen uhradit odškodné dle Obchodní smlouvy.
 • III - Charakter a trvání právního vztahu
  • (a) Trvání. Se zohledněním práva ukončení platnosti dle těchto podmínek bude trvání Obchodní smlouvy tři (3) roky ode Dne účinnosti. Z toho důvodu se platnost Obchodní smlouvy automaticky prodlužuje o jeden (1) rok, neinformuje-li kterákoliv ze Stran druhou písemně o jejím záměru neobnovit platnost smlouvy ne později než třicet (30) dnů před posledním dnem aktuální doby platnosti, kdy v takovém případě by poslední den aktuální doby platnosti byl i posledním dnem účinnosti Obchodní smlouvy vůbec.

   (b) Ukončení platnosti Smlouvy Klientem. Není-li Klient neplnícím dle těchto Obchodních podmínek a uhradil-li Společnosti veškeré poplatky, náklady a jiné částky, ke kterým je povinen, má Klient právo písemně vypovědět Obchodní smlouvu bez udání důvodu s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, doručenou Společnosti.

   • (i) Jakmile Klient informuje Společnost o jeho záměru vypovědět Obchodní smlouvu a zavřít jeho Účet, může veškeré zbývající prostředky na Klientském účtu vybrat za ponechání Požadované rezervy. O převod prostředků na Klientském účtu je Klient povinen požádat, přičemž „Poplatek za převod“ bude odečten z Klientského účtu.
   • (ii) Nevybere-li si Klient zbývající prostředky z Klientského účtu před ukončením platnosti Obchodní smlouvy a do šedesáti (60) Pracovních dnů ode dne ukončení platnosti smlouvy, zkontaktuje Klient Společnost pro projednání způsobu vrácení zbývajících prostředků.

   (c) Ukončení platnosti Smlouvy Společností.

   • (i) Společnost má právo ukončit platnost Obchodní smlouvy písemně kdykoliv bez udání důvodu s třicetidenní (30) lhůtou zasláním takové výpovědi Klientovi.
   • (ii) Společnost má právo kdykoliv okamžitě vypovědět Obchodní smlouvu zasláním výpovědi (písemně, e-mailem, faxem nebo jinak) Klientovi, je-li Společnost dle vlastního uvážení přesvědčena, že Klient podnikl některou z následujících činností nebo zanedbal své povinnosti: (1) zapojil-li se do činností nebo umožnil-li jejich konání, jež je možné považovat za protiprávní nebo potenciálně protiprávní;(2) vystavil, vystavuje nebo vystaví Klient nebo Společnost (včetně vystavení jejich funkcionářů, ředitelů, zaměstnanců nebo společníků/akcionářů) pokutě příp. jiné soukromoprávní příp. správní pokutě, kontrole, auditu, zvýšenému dohledu nebo změně ve správním nebo právním stavu; (3) narušila-li, narušuje-li nebo může-li narušit práva třetích stran; (4) byla-li, je-li nebo může-li mít poškozující dopad pro budoucí obchodní činnost nebo na dobré jméno Společnosti; (5) představuje-li porušení dohod s Klientem, jeho prohlášení a záruk obsažených v těchto Obchodních podmínkách; (6) požaduje-li tak Poskytovatel karet; (7) obdrží-li Klient takové pokyny od orgánu státní správy s příslušnou pravomocí; nebo (8) je-li tak přikázáno soudem nebo příslušným orgánem s pravomocí rozhodovat o otázkách těchto Obchodních podmínek.
   • (iii)Po ukončení platnosti Společností má Klient právo vybrat veškeré zbývající prostředky z Klientského účtu s povinností ponechání Požadované rezervy dle podmínek článku 9.(c)(i)

   (d) Pozastavení místo ukončení platnosti. Společnost má právo místo ukončení platnosti na základě jakýchkoliv výše uvedených důvodů (ale ne povinnost) tuto Obchodní smlouvu pozastavit v zájmu umožnění Klientovi napravit důvod takového pozastavení. Společnost má právo ukončit platnost během pozastavení kdykoliv z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu dle vlastního absolutního a neomezeného uvážení.

 • IV - Popis Služeb a závazků dodání
  • Služby. Společnost poskytne Klientovi po úspěšném schválení Dokumentace KYC Klientský účet a umožní mu zahájit využívání Služeb v zájmu zpracovávání Transakcí.

 • V - Klientský účet
  • (a) Přijetí prostředků na Klientský účet „transakcí na žádost Uživatele služby převodu” nebo „RPU transakcí” nebo ve formě dedikovaného IBANs SEPA platby. Prostřednictvím tohoto procesu může Klient přijímat prostředky na jeho Klientský účet od Zákazníka, kdy takový Zákazník nemá Účet u Společnosti.

   • (i) Klient může poskytnout referenční číslo Zákazníkovi a Společnost Zákazníkovi umožní zadat pokyn k převodu prostředků v bance Zákazníka identifikovaných v rámci takového referenčního čísla platby Společnosti, přičemž Společnost převede takové prostředky přímo na Klientský účet.
   • (ii)Klient může také využít API dle dohody mezi Společností a Klientem v zájmu iniciace transakce RPU.
   • (iii)Zákazník Klienta nemusí mít účet u Klienta v zájmu přijetí platby službou RPU transakce nebo SEPA, nicméně musí vyhovět informačním požadavkům daným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2015/847 a opatřeními Společnosti proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a také poskytnout potřebné informace vyžadované Společností k převodům prostředků.

    

   (b) Přijetí prostředků na Klientský účet v rámci služby Platby na účet. V rámci tohoto procesu má Klient možnost přijímat prostředky na Klientský účet od Zákazníka, kdy má Zákazník Účet.

   • (i) Majitel účtu může využít funkci Platby z jeho Účtu pro úhradu Zboží nebo Služeb Klienta na webových stránkách Klienta.

   (c) Výběr Klientských prostředků na Bankovní účet Klienta.

   Registrovaný bankovní účet Klienta.

   • (i) Klient si musí zaregistrovat svůj externí obchodní účet u banky ve Společnosti.
   • (ii) Společnost si ověří platnost tohoto registrovaného externího bankovního účtu.
   • (iii) Na základě odst. 5(d) níže, prostředky z Klientského účtu budou převáděny výhradně na tento Bankovní účet Klienta.

   (d) Výběr Klientských prostředků na jiný bankovní účet

   Klient má právo požádat Společnost o převod Prostředků Klienta na bankovní účet, který není veden pod jménem Klienta (dále pouze „Nominee účet“), nicméně v zájmu schválení takového převodu na Nominee bankovní účet je potřebné splnit následující podmínky:

    

   • (i) Klient si musí registrovat tento bankovní účet u Společnosti.
   • (ii) Společnost musí schválit platnost tohoto registrovaného externího bankovního účtu.
   • (iii)Společnost je povinna zajistit komplexní realizaci due diligence majitele takového bankovního účtu.
   • (iv) Klient může být vyžádán poskytnout Společnosti písemnou dokumentaci opravňující Společnost převést prostředky Klienta na tento bankovní účet

    

   (e) Převod prostředků Klienta na jiný bankovní Účet Klienta.

   Prostřednictvím tohoto procesu bude Klient moci zaslat prostředky Zákazníkovi, který nedrží účet u Společnosti.

   • (i)Klient má právo požádat o převod mimo registrovaný účet, ale musí vyhovět informačním požadavkům nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2015/847 a opatřením Společnosti proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a také poskytnout potřebné informace a dokumenty vyžadované Společností před termínem uvedeným zástupcem Společnosti.

   (f) Převod prostředků Klienta přes službu Převod platby na účet.

   Prostřednictvím tohoto procesu bude mít Klient možnost zaslat jeho prostředky z Klientského účtu Zákazníkovi, který nemá u Společnosti účet.

   (g) Poplatky Klienta za služby uvedené v odt. 5. jsou zdokumentovány v Příloze A – „Poplatky a platební plán,“ přičemž budou odečteny z Klientského účtu v době Transakce.

 • VI - Dostupnost Služeb
  • Společnost vyvine veškeré možné úsilí, abys zajistila poskytování Služeb dvacet čtyři (24) hodin denně, sedm (7) dní v týdnu a tři sta šedesát pět (365) dní za rok; za podmínky, že nebude Společnost přebírat jakoukoliv odpovědnost za její neposkytnutí Služeb, je-li takové nesplnění důsledkem skutečnosti vymezené v čl. 19, přičemž za jiných okolností bude odpovědnost Společnosti omezena dle čl. 16.

 • VII - Poplatky
  •  (a) Výše poplatku.

   • (i) Klient je povinen uhradit Společnosti poplatek za založení účtu, stanovený v Obchodní smlouvě.
   • (ii) Klient projevuje souhlas s tím, že Systém poplatků v Obchodní smlouvě určuje Poplatky, které jsou Klientovi účtovány při realizace Transakce. Tyto Poplatky budou odečteny ze zůstatku Klientského účtu.
   • (iii) Společnost má právo odečíst jakékoliv prostředky splatné vůči Společnosti dle Obchodní smlouvy z jakéhokoliv účtu otevřeného Klientem se Společností.

   (b) Změna Poplatků. Společnost si vyhrazuje právo změnit Poplatky, příp. přidat nové Poplatky za podmínky, že Klient na tuto skutečnost písemně upozorní ne později než patnáct (15) dnů před takovou změnou, příp. doplněním. Po přijetí takového oznámení má Klient právo nejpozději do sedmi (7) dnů před účinností nových nebo navýšených Poplatků písemně Obchodní smlouvu vypovědět. Vypoví-li Klient Obchodní smlouvu dle čl. 7(c), oznámení dle čl. 7(c) bude považováno za dostatečné vzhledem k podmínkám ukončení platnosti Smlouvy Klientem dle čl. 3(b) Obchodní smlouvy, nicméně veškeré další podmínky čl. 3 Obchodní smlouvy budou pro takovou výpověď platit.

   (c) Compliance kontrola Poplatků a prvků Účtu: Účet Klienta a jeho charakter podléhají kontrole compliance na základě opatření Společnosti proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo směrnic jakéhokoliv dohledového orgánu s pravomocí ohledně otázek pokrytých Obchodní smlouvou. Takové kontroly compliance směřují k zákonnosti a komerční realizovatelnosti následujícího:

   • (i) jakýchkoliv Služeb poskytovaných Klientovi;
   • (ii) Poplatků pro takového Klienta ve vztahu k uvedenému charakteru Účtu.

   Zjistí-li kontrola compliance, že určité Služby musí být znepřístupněny, příp. jakékoliv Poplatky navýšeny dle uvážení Společnosti, bude výsledek takové kontroly zpřístupněn Klientovi v rozsahu, jaký určí Společnost dle vlastního neomezeného a absolutního uvážení.

   Dle výsledků kontroly compliance může dojít např. k následujícím změnám (výčet je demonstrativní):

   • (i) určité prvky mohou být znepřístupněné z obchodních nebo regulatorních důvodů;
   • (ii) Poplatky mohou být navýšené z obchodních důvodů; anebo
   • (iii) mohou být účtovány další Poplatky z obchodních důvodů nebo z důvodu souladu s předpisy a nařízeními příslušných orgánů nebo právnických osob (zejména např. Poskytovatelů karet) s pravomocí ve vztahu ke skutečnostem pokrytým Obchodní smlouvou, ve vztahu ke Společnosti nebo Klientovi.

   (d) Porušení podmínek: Poruší-li Klient jakékoliv ustanovení Obchodních podmínek, bude takové porušení považováno za Porušení podmínek. Jakékoliv Porušení podmínek je nutné bezodkladně napravit do pěti (5) dnů ode dne obdržení oznámení o takové skutečnosti Klientem od Společnosti. Bez ohledu na nápravu Klient tímto akceptuje jakékoliv náhrady dle systému poplatků v Obchodní smlouvě ve vztahu k veškerým takovým Porušením podmínek.

 • VIII - Pokuty a náhrada škody
  • (a) Pokuty:

   • Klient bude odpovědný za jakékoliv pokuty uvalené na Společnost nebo jejího Regulovaného poskytovatele v důsledku zpracovávání Transakcí Klienta jakýmkoliv orgánem s pravomocí ohledně otázek upravených v Obchodní smlouvě s výjimkou případu, kdy Společnost nepostupovala v souladu s předpisy a nařízeními příslušného orgánu, uvalujícího takové pokuty, příp. v souladu s obchodními podmínkami v Obchodní smlouvě.

   (b) Náhrada škody:

   • Klient může čelit přehodnocení ve vztahu k jakékoliv náhradě škody uvedené v Obchodní smlouvě z důvodu porušení příslušných Obchodních podmínek. Ve vztahu k takové náhradě škody Smluvní strany souhlasí s tím: (i) že škodu způsobenou jednáním nebo opomenutím Klienta dle Obchodní smlouvy je složité ne-li nemožné přesně odhadnout; a (ii) že částky uvedené v Obchodní smlouvě představují adekvátní předběžné odhady takových ztrát.
 • IX - Rezervy
  • (a) Výše Rezervy

   • (i) Je-li tak vyžadováno Společností, Klient tímto výslovně opravňuje Společnost k tomu, aby vytvořila Rezervu dle podmínek stanovených v čl. 9. Prvotní Rezerva (dále pouze „Prvotní výše rezervy”) bude vytvořena v souladu s podmínkami Obchodní smlouvy.

   Při nastání některé z následujících událostí:

   • (1) neplnění Klienta; nebo
   • (2) oznámení o ukončení platnosti Obchodní smlouvy kteroukoliv ze Stran,

   Klient tímto výslovně uděluje právo Společnosti navýšit hodnotu požadované Rezervy. Společnost určí takovou částku dle vlastního uvážení, přičemž taková částka nepřesáhne hodnotu zpětných plateb (chargeback) po dobu devíti (9) měsíců s navýšením o další dva (2) měsíce hodnoty splatných závazků, plus hodnotu jakéhokoliv zboží nebo služeb vyúčtovaných před plněním a částku jakýchkoliv poplatků nebo slev splatných Společnosti včetně hodnoty aktuálních nebo očekávaných poplatků, pokut nebo nacenění.

   Výpočet splatných závazků a zpětných plateb v rámci Hodnoty rezervy bude založen na historii zpracování plateb Klienta a očekávaném riziku ztrát Společnosti.

   (b) Účet pro uložení rezervy; úrok z kolaterálu.

   • (i) Je-li potřebné navýšit Rezervu o další částku nebo nově převést prostředky dle podmínek v čl. a musí být takový převod na Účet pro uložení rezervy realizován bezodkladně, a to jednou nebo více možnostmi: (i) jedním nebo více příkazy na Klientský účet; (ii) jedním nebo více zápočty nebo srážkami jakýchkoliv splatných částek Klientovi. V rámci povolené lhůty na doplnění prostředků je na rozhodnutí Klienta jakou formu doplnění prostředků Rezervy si zvolí. Následně, příp. je-li doplnění Rezervy nezbytné učinit bezodkladně, si Společnost zvolí formu doplnění Účtu pro uložení rezervy. Veškeré prostředky na jakémkoliv Účtu pro uložení rezervy budou uloženy na účtu v bance dle vlastního uvážení Společnosti po dobu stanovenou v Obchodní smlouvě po ukončení její platnosti nebo po delší dobu v souladu s plněním závazků Společnosti ve vztahu k Transakcím.
   • (ii) Prostředky Klienta držené na Účtu pro uložení rezervy, mohou být uloženy na poolovém Účtu pro uložení rezervy, zahrnujíc veškeré prostředky Rezervy ve vztahu k zákazníkům Společnosti bez zapojení nezávislého escrow agenta. Během doby, kdy jsou prostředky Rezervy drženy na Účtu pro uložení rezervy, se Společnost zavazuje čtvrtletně kontrolovat a přepočítávat hodnotu Rezervy na Účtu pro uložení rezervy (dále pouze „Pravidelná kontrola účtu pro uložení rezervy”). Společnost upozorní Klienta na jakékoliv možné přeplatky v rámci Rezervy, které mohou být splatné po Pravidelné kontrole účtu pro uložení rezervy. Jakékoliv vrácení Rezervy bude zasláno na Klientský účet do deseti (10) pracovních dnů po ukončení příslušného čtvrtletí.
   • (iii) Není-li hodnota prostředků Klienta na Účtu pro uložení rezervy dostatečná pro vykrytí zpětných plateb (chargeback), změn povinných Rezerv, poplatků nebo jiných povinných plateb splatných Klientem nebo došlo-li k uvolnění Rezerv z Účtu pro uložení rezervy, souhlasí Klient s bezodkladnou úhradou takových částek Společnosti na její vyžádání. Nesplní-li Klient tuto povinnost doposlání prostředků na Účet pro uložení rezervy, má Společnost právo doplnit prostředky na Účet pro uložení rezervy způsobem stanovených v odstavci (b), (i) výše.
   • (iv) V zájmu zajištění plnění závazků Klienta vůči Společnosti dle těchto obchodních podmínek uděluje Klient Společnosti právo uplatnit jeho pohledávku vůči jakýmkoliv příchozím nebo odchozím Transakcím na Klientský účet dle Obchodní smlouvy jako přednostnímu věřiteli, má-li takový závazek Klient vůči Společnosti aktuálně nebo vznikne-li mu následně. Jakékoliv takové prostředky, příp. jiné částky mohou být uloženy na poolovém účtu s prostředky Společnosti.

   (c) Účet pro uložení rezervy; výplata prostředků Rezervy.

   • (i) Společnost uvolní Prostředky rezervy Klientovi dle systému uvedeného v Obchodní smlouvě.
 • X - Právo na vrácení Transakce
  • Společnost má právo na vrácení jakýchkoliv Transakcí, rozhodne-li se Společnost v dobré víře, že Transakce mohou být považovány za neoprávněné, zdvojené (duplikát té samé Transakce), nesprávné, porušující tyto Obchodní podmínky, závadné, protizákonné nebo podvodné.

 • XI - Prohlášení a záruky
  • Se zvážením a porozuměním Klienta, že Společnost výslovně a přímo spoléhá na následující prohlášení a záruky v rámci souhlasu se vstupem do obchodního vztahu a poskytování služeb dle této Smlouvy, Klient činí následující prohlášení a záruky vůči Společnosti:

   • (a) Přísné dodržování právních norem. Během trvání Obchodní smlouvy bude Klient přísně dodržovat veškeré právní normy a předpisy příslušné pro jeho obchodní činnost v nejvyšší možné míře z hlediska právního i etického.
   • (b)Pomluva, duševní vlastnictví atd. Webové stránky Klienta a nabízené služby nebo produkty neobsahují během celého trvání Obchodní smlouvy žádné dokumenty nebo materiály, které by měly charakter pomluvy, urážek, poškození dobrého jména, příp. které by mohly porušovat právní předpisy nebo zavdávat vzniku nároků ve vztahu k příslušným právům jakékoliv fyzické nebo právnické osoby, zejména právům patentovým, autorským, užitným, obchodnímu jménu, literárním nebo uměleckým, příp. právům spojeným ochranou osobních údajů a jinými občanskými, osobními nebo majetkovými právy.
   • (c) Využívání Služeb Společnosti. Během trvání Obchodní smlouvy nevyužije Klient žádné produkty/služby Společnosti způsobem nebo v důsledku jakékoliv činnosti tak, že by tím porušoval jakékoliv předpisy, čímž by vystavil Společnost vyšetřování, stíhání nebo jakýmkoliv právním krokům proti ní.
   • (d) Další prodej Účtů. Klient se zavazuje nevyužívat jeho Obchodní účet pro propagaci nebo další prodej Účtů, i když má právo využít jeho Obchodní účet pro vytváření účtů pro další prodejce (resellers), Majitele Sponzorovaných účtů a zaměstnance.
   • (e) Právní poradenství. Klient tímto prohlašuje, že mu bylo umožněno prokonzultovat tuto Obchodní smlouvu s právníkem a záleželo pouze na jeho svobodném rozhodnutí, jestli tak učinil nebo ne.
 • XII - Důvěrné informace
  • (a) Důvěrné informace. Společnost a Klient tímto potvrzují a projevují svůj souhlas s tím, že v rámci plnění jejich povinností dle této Obchodní smlouvy bude mít každá ze Stran přístup k informacím nebo dokumentům, které jsou obchodně hodnotné pro obě Strany a obecně nejsou přístupné v rámci jejich sektoru (dále pouze „Důvěrné informace”). Důvěrné informace zahrnují zejména:

   • (i) podmínky Obchodní smlouvy; (ii) jakékoliv verze vlastního počítačového softwaru a jakékoliv dokumentace s tím spojené; (iii) technické informace týkající se produktů a služeb včetně údajů o produktech a jejich specifikací, know-how, vzorců, diagramů, grafů toků, náčrtů, zdrojových kódů, seznamů programů, výsledků testů, procesů, vynálezů, výzkumných projektů a vývoje produktu; (iv) jakékoliv verze návrhů, patentů, obchodních značek nebo děl, chráněných autorskými právy, objevů, vzorců, procesů, výrobních postupů, obchodního tajemství, vynálezů, zlepšení, nápadů, obchodních plánů; (v) informace týkající se obchodní činnosti každé Strany včetně informací o nákladech, ziscích, obchodních informací, účetnictví a neveřejných finančních informací, obchodních plánů nebo strategií, trhů a tržních metod, seznamů Klientů a informací o nich, seznamů sponzorů a informací o nich, technik nákupu, seznamů dodavatelů a informací o nich, a strategií reklamy; (vi) informace týkající se zaměstnanců, včetně mezd, jejich silných a slabých stránek; (vii) informace předložené kteroukoliv ze Stran, Klientem, dodavateli, zaměstnanci nebo spoluakcionářemi z důvodu studia, hodnocení nebo využití; nebo (viii) jakékoliv jiné informace, které nejsou všeobecně známé veřejnosti nebo skutečným příp. potenciálním konkurentům Společnosti nebo Klienta, které v případě zneužití nebo zpřístupnění mohou mít očekávatelný negativní dopad na obchodní činnost kterékoliv ze Stran.

   (b) Nezpřístupnění. Společnost a Klient tímto potvrzují a udělují svůj souhlas k následujícímu: (i) veškeré Důvěrné informace o každé ze Stran jsou výhradním majetkem takové Strany a jsou takovou Stranou pravidelně využívány v rámci provozu a vedení obchodní činnosti, přičemž jakékoliv neoprávněné zpřístupnění takových Důvěrných informací by mohlo mít závažné negativní důsledky na obchodní činnost, provoz a konkurenceschopnost dané Strany, jejíž informace byly tak zpřístupněny; (ii) žádná ze Stran nezpřístupní jakékoliv jiné fyzické nebo právnické osobě, písemně nebo ústně, přímo nebo nepřímo, částečně nebo úplně, jakékoliv Důvěrné informace o druhé Straně bez předchozího písemného souhlasu obou Stran; (iii) obě Strany budou přijímat a uchovávat veškeré Důvěrné informace v přísné důvěrnosti s přiměřenou péčí; (iv) jakékoliv porušení těch Obchodních podmínek může mít za následek významnou a nenapravitelnou újmu, jejíž právní náprava může být nepřiměřená a v případě takového porušení budou mít Strany mimo jiné nároky, právo požadovat dočasný nebo trvalý soudní zákaz.

   (c) Výjimky. Bez ohledu na jiná protichůdná ustanovení těchto Obchodních podmínek nemá žádná ze Stran zákaz zpřístupňovat Důvěrné informace za následujících podmínek: (i) které již byly ve vlastnictví dané Strany nebo již byly dané Straně známé bez povinnosti je uchovávat v důvěrnosti, a to ještě předtím, než byly zpřístupněny, veřejně dostupné v době zpřístupnění nebo se staly veřejně dostupné po jejich zpřístupnění jiným způsobem než je porušení těchto Obchodních podmínek příp. jiným nezákonným způsobem; (ii) které byly zpřístupněné kteroukoliv Stranou za podmínky předchozího písemného schválení oběma Stranami; (iii) které byly zpřístupněné kterékoliv Straně třetí stranou, která tím neporušuje povinnost zachování důvěrného charakteru infomací; (iv) které daná Strana vyvinula nezávisle a bez porušení těchto Obchodních podmínek; nebo (v) jejíž zpřístupnění je vyžadováno dle zákona nebo finančních institucí příp. Poskytovatelem karet, nebo na základě příkazu soudu, správního nebo vládního orgánu.

   (d) Přetrvání v platnosti. Ustanovení tohoto článku zůstávají v platnosti po dobu, během které kterákoliv ze Stran má k dispozici Důvěrné informace a přetrvávají v platnosti i po ukončení platnosti těchto Obchodních podmínek z jakéhokoliv důvodu.

 • XIII - Asociace karet a požadavky dohledového orgánu
  • (a) Źádost o revizi nebo přerušení poskytování Služeb. Žádá-li Poskytovatel karet, finanční instituce nebo Regulovaný poskytovatel, jakýkoliv vládní nebo dohledový orgán, příp. soud příslušný pro řešení dané otázky upravené v těchto Obchodních podmínkách aby Společnost zpřístupnila nebo významně upravila její produkty nebo služby, má každá ze Stran právo dle svého uvážení ukončit platnost této Smlouvy po písemném oznámení této skutečnosti Straně druhé, kdy žádná ze Stran nebude považována za neplnící v důsledku takového ukončení platnosti.

   • (i) Případně může Společnost změnit nebo revidovat tyto Obchodní podmínky, jejich pravidla, zásady a procesy v zájmu vyhovění takových regulatorním požadavkům.
   • (ii) Klient tímto souhlasí s přijetím a dodržením veškerých takových změn a revizí do deseti (10) dnů po přijetí takových revizí nebo bezodkladně, dojde-li taková žádost od Poskytovatele karet, Regulovaného poskytovatele nebo dohledového orgánu. Klient má ale právo na vypovězení Obchodní smlouvy po písemném upozornění Společnosti s desetidenní (10) výpovědní lhůtou, přičemž nebude považován za neplnící v důsledku takového ukončení platnosti.
 • XIV - Duševní vlastnictví
  • Klient tímto potvrzuje a projevuje svůj souhlas s tím, že žádné ustanovení těchto Obchodní podmínek, ani žádný dokument nebo transakce, na které odkazují, nemohou být považovány za převádějící, postupující, udělující nebo licencující jakékoliv právo, nárok nebo podíl jakéhokoliv druhu a že Klient nemá ani nenabyde žádné právo nebo nárok na vytvořené, zakoupené, vlastněné nebo licencované duševní vlastnictví Společnosti, včetně jakýchkoliv práv ve vztahu k ochranné známce (včetně služeb) Společnosti, právům na vizuální podobu výrobků, fotografiím, video grafickým dílům, audio ideografickým dílům textům, programům nebo jinému duševnímu vlastnictví objevujícímu se nebo v souvislosti se Společnosti nebo na jakékoliv její webové stránce nebo reklamě. Po ukončení platnosti Obchodní smlouvy z jakéhokoliv důvodu zůstávají veškerá práva, nároky a podíly ve vztahu k duševnímu vlastnictví Společnosti vlastnictvím Společnosti, přičemž Klient nebude mít žádné právo na jejich využití a bude povinen okamžitě ukončit využívání veškerého takového duševního vlastnictví jakýmkoliv způsobem.

 • XV - Náhrada škody
  • Bez ohledu na jakákoliv další ustanovení těchto Obchodních podmínek a jako závažná podmínka zvážení účasti Společnosti na právním vztahu na základě těchto Obchodních podmínek tímto Klient projevuje svůj souhlas s odškodněním, hájením (právníkem přiměřené akceptovaným Společností), ochranou a zajištěním prevence újmy Společnosti a jejím funkcionářům, ředitelům, akcionářům, sponzorovaným právnickým osobám a osobám, zaměstnancům, zástupcům, agentům nebo právníkům (dále společně pouze jako „Zástupci”) vůči a proti jakýmkoliv nárokům, příčinám, požadavkům, soudním nebo správním řízením, závazkům, propadnutím, chybám, škodám, nákladům a výdajům (včetně zejména přiměřených poplatků za právní zastoupení a nákladů nebo výdajů na účast, bez ohledu na podanou žalobu nebo zahájené řízení), přímo nebo nepřímo vyvstávajícím v souvislosti s těmito Obchodními podmínkami nebo jakýmkoliv jejich předmětem, příp. v souvislosti s výkonem nebo nevykonáním povinností z těchto Obchodních podmínek kteroukoliv Stranou nebo z právních vztahů jimi vytvořených, nebo v důsledku jakéhokoliv porušení nebo neplnění Klientské povinnosti z nich vyvstávající,  příp. nárokům, příčinám, požadavkům, soudním nebo správním řízením, závazkům, propadnutím, chybám, škodám, nákladům a výdajům jakýchkoliv partnerů, akcionářů, funkcionářů, ředitelů, zaměstnanců, manažerů, členů, agentů, zástupců, Sponzorovaných účtů, sponzorovaných agentů nebo zástupců, bez ohledu na to, jestli se jedná o vědomé nebo nevědomé jednání a jestli podléhá pojištění nebo ne. Bez omezení předchozí věty bude jakékoliv odkazování těchto Obchodních podmínek na odškodnění řízeno tímto článkem.

 • XVI - Odpovědnost Společnosti
  • Ani Společnost, ani jakákoliv fyzická nebo právnická osoba s ní spojená nebude odpovídat za jakékoliv přímé, nepřímé, sankční, náhodné, speciální nebo následné náhrady škody vyvstávající z těchto Obchodních podmínek nebo ve spojitosti s nimi, příp. jejím předmětem (včetně zejména náhrady škody za ušlý zisk, přerušení obchodní činnosti nebo ztráty obchodních informací) i v případě, že Společnost byla informována o možnosti vzniku povinnosti úhrady takové náhrady škody. Z důvodu mimořádné náročnosti náhrady skutečné škody za jakékoliv neplnění povinností Společností dle těchto Obchodních podmínek nebo ze zákona tímto Klient projevuje svůj souhlas s tím, že celková odpovědnost Společnosti a výhradní právo Klienta na opravné prostředky z důvodu jakýchkoliv nároků na náhradu škody vůči Společnosti vyvstávající z těchto Obchodních podmínek nebo jejich předmětu příp. plnění nebo neplnění povinností Společností dle těchto Obchodních podmínek, bude omezeno výhradně na náhradu škody ve výši částky poplatků uhrazených Společnosti Klientem za zasažené transakce (a žádné jiné). Ustanovení tohoto článku se aplikuje i v případě, kdy ztráta nebo škoda bez ohledu na její důvod nebo původ bude přímým nebo nepřímým důsledkem plnění nebo neplnění povinností stanovených těmito Obchodními podmínkami.

 • XVII - Odepření záruky
  • Společnost se tímto vzdává jakýchkoliv záruk, výslovných nebo implikovaných, písemných nebo ústních, zejména záruk za možnost prodeje a vhodnost pro určitý účel. Klient potvrzuje, že služby poskytované Společností dle těchto Obchodních podmínek mohou čelit jejich přerušení nebo potenciálním chybám.

 • XVIII - Záruka
  • Společnost může požadovat po určitých funkcionářích, ředitelích nebo vedoucích Klienta, aby poskytli osobní záruky za plnění povinností Klienta. Za tímto účelem se vedoucím Klienta rozumí jakýkoliv jeho funkcionář a ředitel a zároveň majitel holdingu s podílem přesahujícím dvacet pět procent (25 %) celkového vlastnictví Klienta u nízko až středně rizikových Klientů a majitel holdingu s podílem přesahujícím deset procent (10%) u vysoce rizikových Klientů.

 • XIX - Události vyšší moci
  • Je-li Společnosti znemožněno plnit své povinnosti z důvodů mimo její kontrolu, nebude takové neplnění představovat porušení těchto Obchodních podmínek a lhůta pro splnění takových povinností bude prodloužena o dobu rovnající se trvání takové události. Události vyšší moci mimo kontrolu Společnosti zahrnují zejména vyšší vůli, války, občanské nepokoje, pracovní spory, selhání vybavení, stávky, požáry, zemětřesení, příp. jiná neštěstí, nedostatek pracovních sil nebo materiálu, pravidla Karetních poskytovatelů, selhání při zpracování mimo kontrolu Společnosti, nefunkčnost bank, regulace a restrikce vlády, povětrnostní podmínky, porušení povinností nebo neplnění třetími stranami, technické problémy včetně selhání hardwaru nebo softwaru, příp. jiné nefunkčnosti, narušení v důsledku vandalismu, krádeže, výpadky telefonních služeb, internetu, viry, mechanická, energetická nebo komunikační selhání. Nabyde-li po nabytí platnosti těchto Obchodních podmínek účinnosti jakýkoli právní předpis nebo jiná norma na regionální nebo celostátní úrovni, která zásadně mění schopnosti Společnosti poskytovat Služby dle těchto Obchodních podmínek, bude mít Společnost právo Obchodní smlouvu vypovědět bez výpovědní lhůty, je-li to přiměřeně možné za nabytí účinnosti dřívější z následujících událostí: (i) data kdy Společnost nebude schopna poskytovat specifické Služby dle těchto Obchodních podmínek nebo (ii) do třiceti (30) dnů ode dne písemného oznámení o výpovědi.

 • XX - Udržování otevřeného bankovního účtu Klienta
  • (a) Udržování otevřeného účtu. Během doby platnosti těchto Obchodních podmínek je Klient povinen mít otevřený podnikatelský bankovní účet (dále pouze „Bankovní účet Klienta”), na který může Klient činit Výběry.

   • (i)Bankovní účet Klienta musí být otevřený ve jménu Klienta, nevyžádal-li si Klient od Společnosti, aby uložila jeho Prostředky na Nominee bankovní účet dle podmínek stanovených v čl. 5(d) těchto Obchodních podmínek.

   (b) Zůstatek pro Poplatky a vrácení peněz. Dojde-li k pohledávce Společnosti ve vztahu k jakékoliv částce Poplatků nebo nákladů vůči Klientovi dle těchto Obchodních podmínek, kterou si Společnost nemůže strhnout z Klientského účtu, bude Klient povinen do čtyřiceti osmi (48) hodin po obdržení oznámení o této skutečnosti doplnit prostředky na Klientský účet nebo vykonat jinou platbu, kterou Společnost schválí.

 • XXI - Všeobecná ustanovení
  • (a) Vztah mezi Stranami. Strany těchto Obchodních podmínek představují nezávislé obchodní kontraktory a žádné ustanovení těchto Obchodních podmínek z nich nečiní spoluvlastníky, partnery, zaměstnance, agenty nebo jiné zástupce druhé Strany. Žádná ze Stran neučiní jakékoliv prohlášení, které by poukazovalo na opak.

   (b) Používání Značek Společnosti. Společnost tímto uděluje Klientovi nevýhradní, odvolatelnou, bezplatnou licenci po dobu trvání Obchodní smlouvy pro používání, kopírování a zobrazování Značek Společnosti v souladu s těmito Obchodními podmínkami a jakýmikoliv písemnými pokyny Společnosti. Klient bude mít právo používat Značky Společnosti na jeho registrovaných Webových stránkách, schválených Společností v zájmu umožnění poskytování Služeb.

   (c) Postoupení. Klient nemá právo převádět ani postupovat jakékoliv jeho práva nebo povinnosti dle těchto Obchodních podmínek bez předchozího písemného souhlasu Společnosti, kdy má Společnost právo pozdržet takový souhlas nebo jej podmínit dle vlastního neomezeného uvážení. Společnost má právo postoupit veškerá její práva a povinnost dle těchto Obchodních podmínek bez oznámení. Takový převod nebo postoupení nezbavuje Klienta nebo jeho vedoucí osoby jakýchkoliv závazků vůči Společnosti dle těchto Obchodních podmínek, nevzdá-li se výslovně sama Společnost takového závazku písemnou formou.

   (d) Oznámení. Vyjma ustanovení, která upravují tuto otázku jiným způsobem, veškerá oznámení, žádosti, požadavky a jiná oznámení dle těchto Obchodních podmínek musí být učiněna písemně a budou považována za doručená: (i) jsou-li doručena osobně; (ii) tři (3) dny po odeslání doporučené zásilky poštou s uhrazeným poštovným a zpáteční adresou pro vrácení; (iii) po realizaci přenosu, je-li odesláno telegramem, dálnopisem, e-mailem nebo faxem a potvrzení o přenosu je obdrženo, s adresováním Straně, která je příjemcem oznámení, na adresu nebo číslo faxu stanovanou tady nebo určenou danou Stranou a způsobem předepsaným níže pro doručování oznámení. Adresa Společnosti pro přijetí oznámení je následující:

   (e) Daně. Každá ze Stran je povinna přiznávat a hradit veškerá daňové povinnosti ve vztahu k jejím příjmům v rámci příslušné jurisdikce. Je-li Společnost povinna hradit jakékoliv daňové povinnosti Klienta vzhledem k jeho příjmům, Klient je povinen Společnosti takovou úhradu bezodkladně nahradit včetně příslušných úroků, pokut a poplatků. Dojde-li k uvalení spotřební daně, daně z prodeje nebo jiných daňových povinností, odpovídá za jejich úhradu výhradně Klient. Společnost má právo přijímat prostředky a hradit takové daňové povinnosti ve jménu Klienta, je-li tak adekvátně požadováno daňovým orgánem příslušné jurisdikce. Realizuje-li Společnost takovou platbu, je Klient povinen Společnosti nahradit danou částku za daňové povinnosti i příslušné úroky, pokuty nebo poplatky bezodkladně.

   (f) Rozhodné právo. Tyto Obchodní podmínky se budou řídit právem České republiky bez ohledu na jakékoliv kolizní normy. Jakékoliv spory vyvstávající z těchto Obchodních podmínek s výjimkou tvrzení o porušování Klientem nebo hrozby jeho možného porušení práv duševního vlastnictví Společnosti, budou ve výhradní pravomoci soudů České republiky a uzavřením Obchodní smlouvy Klient neodvolatelně souhlasí s příslušností českých soudů pro řešení takových otázek. Dospěje-li Společnost k názoru, že Klient porušuje nebo porušil práva duševního vlastnictví Společnosti, má Společnost právo vedle jakýchkoliv práv a náhrad uplatnit opravné prostředky u soudu příslušné jurisdikce, přičemž se takové nároky budou řídit právem České republiky bez ohledu na principy kolizních norem.

   (g) Náhrady: Jakékoliv nároky na náhradu vůči Klientovi dle těchto Obchodních podmínek, jež Klient uplatní vůči Společnosti, musí být uplatněny do jednoho (1) roku ode dne události, která zavdala takovému nároku.

   (h) Oddělitelnost. Stane-li se jakékoliv ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatným nebo nevynutitelným v jakémkoliv rozsahu dle příslušného práva soudem příslušné jurisdikce, zbylá ustanovení těchto Obchodních podmínek tím zasažena nebudou a veškerá zbylá ustanovení těchto Obchodních podmínek zůstávají v platnosti a vynutitelná v co nejširším rozsahu povoleném právem.

   (i) Vzdání se práva. Vzdání se práva kterékoliv ze Stran ve vztahu k určitému porušení povinností nebude považováno za vzdání se práva jakéhokoliv předchozího nebo následujícího porušení, ani za akceptaci jakéhokoliv poplatku příp. vzdání se nároku na jiné úhrady během doby, kdy kterákoliv ze Stran je neplnící. Jakékoliv vzdání se práva musí být učiněno písemně a podepsáno Stranou vzdávající se práva.

   (j) Poplatky za právní zastoupení. Dojde-li k jakémukoliv zahájení řízení, konání soudního nebo rozhodčího řízení v zájmu vynucení nebo interpretace jakéhokoliv ustanovení těchto Obchodních podmínek, příp. práv nebo povinností kterékoliv ze Stran ve vztahu k předmětu těchto Obchodních podmínek, bude úspěšná Strana oprávněna si nárokovat v rámci jejich nákladů na řízení veškeré příslušné náklady a výdaje, které utrpěla v souvislosti s takovým zahájením řízení, soudním řízením nebo rozhodčím řízením, včetně zejména nákladů na právní zastoupení a soudních poplatků.

   (k) Zplnomocnění. Souhlasem s těmito Obchodními podmínkami prohlašuje osoba jednající ve jménu Klienta vůči Společnosti, že řídicí orgán Klienta nebo takové osoby: (i) zplnomocnil Klienta k vyjádření souhlasu s těmito Obchodními podmínkami a převzetí povinností stanovených v Obchodních podmínkách; a (ii) že Klient obdržel veškerá nezbytná regulatorní povolení a oprávnění orgánů pro poskytování jakýchkoliv služeb, které plánuje poskytovat.

   (l) Účinnost: Tyto Obchodní podmínky nabydou účinnosti pouze po podpisu Obchodní smlouvy Společností, přičemž podmínkou zůstává, aby Společnost obdržela a měla schválenou veškerou dokumentaci “Know Your Customer“ ve vztahu ke Klientovi. Do té doby představuje plnění Klienta dle těchto Obchodních podmínek pouze nabídku závislou na schválení Společností.

   Je-li předložená žádost o Obchodní účet Klienta schválena Společností, jsou tím naplněny požadavky odstavce (l) výše, nejsou-li požadovány další informace a zahrnuty pod tyto Obchodní podmínky odkazem na ně.

   Klient tímto prohlašuje a zaručuje se, že veškeré informace předložené v rámci Žádosti o Obchodní účet u KoalaPays jsou dle jeho nejlepšího vědomí a svědomí pravdivé a přesné. Předložení jakýchkoliv informací v Žádosti o Obchodní účet u KoalaPays, které se později potvrdí jako nepravdivé nebo nepřesné, představuje porušení těchto Obchodních podmínek a může mít za následek okamžité zrušení právního vztahu dle těchto podmínek Společností.

   (m) Přetrvání prohlášení a záruk. Veškerá prohlášení a záruky Klienta obsažené v těchto Obchodních podmínkách přetrvají v platnosti i po realizaci těchto Obchodních podmínek.

    

Thank you for contacting us

We have received your enquiry and will respond to you as soon as possible.

In the meantime, why not check out our blog?